Skip to content
Superieure kwaliteit!
Gratis verzending bij bestelling vanaf €75!
Verzending in BE én NL!

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens 

Studio Anke

Postbaan 14

2910 Essen

BTW BE0741 370 802

 

Toepasselijkheid

Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Studio Anke zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Alle andere algemene voorwaarden worden als onbestaande beschouwd. 

Opdrachten dienen door de klant schriftelijk te worden bevestigd. Bij mondelinge overeenkomsten wordt alles nog eens schriftelijk bevestigd. 

Uitvoering

De uitvoering wordt gestart na betaling van de bestelling. 

Om de uitvoering te kunnen starten dient de opdrachtgever alle gevraagde gegevens te bezorgen aan Studio A. Indien de gevraagde informatie laattijdig wordt aangeleverd door de klant, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de klant en kan laattijdige oplevering niet ten laste gelegd worden aan Studio A.

Veel van de juwelen worden met de hand gemaakt, Studio A. staat niet in voor enige kleurverschillen die je kan opmerken tussen de foto en het werkelijk artikel. Wij proberen de foto’s zo exact mogelijk van kleur te nemen.

Webshop

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief alle verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Studio A. niet.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Studio A. Studio A. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Levering

Levering: Studio A. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en uitvoering van uw bestelling. Afhankelijk van het besteltijdstip en bestemmingsplaats kan het tot 2,5 week duren voordat je het pakje ontvangt. Overschrijding van deze termijn geeft de klant geen recht op een schadevergoeding. Indien de levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn zal Studio A. zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. De keuze ligt bij de klant om deze al dan niet te aanvaarden. Artikelen die door de klant zelf worden opgehaald worden 2 weken apart gelegd en worden afgehaald via afspraak.

Aansprakelijkheid 

Klachten of schade aan de geleverde goederen dienen binnen de 2 dagen te worden gemeld op het emailadres info@studioanke.be .

Studio A. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade van eender welke aard van de geleverde producten die rechtstreeks aan de klant worden bezorgd door derden (drukkerij, koerierdienst) en schade omwille van foutieve informatie waarvoor de klant verantwoordelijk is. 

Wel zal Studio A. samen met de klant op zoek gaan naar een passende oplossing wanneer er schade wordt vastgesteld bij de klant. 

 

Toepasselijk recht

De overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht.

Alle geschillen van welke aard ook, rechtstreeks of onrechtstreeks voortspruitend uit onderhavig contract, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van het arrondissement Antwerpen.